Ogólne warunki

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI (OWSiG) realizowanej przez ELMATIC Barbara Czerwińska Toruń

I.SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia sprzedaży.
 2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówienia pisemnego /pismo, fax, e-mail/ , złożonego osobiście, lub - w przypadku stałych kontaktów handlowych - na podstawie zamówienia telefonicznego.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 4. Minimalna kwota zamówienia wynosi 50 PLN. Przy zamówieniach niższych doliczona zostaje kwota manipulacyjna w wysokości 30 PLN, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.

 

II. ZAMÓWIENIA

 1. Klienci składający zamówienie po raz pierwszy powinni do niego dołączyć:
  • aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub Urzędu Gminy,
  • aktualną umowę spółki /dla spółek/,
  • decyzję Urzędu Skarbowego o nadaniu nr NIP,
  • zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu nr REGON,
  • informację o maksymalnej wysokości zaciąganych zobowiązań /dla spółek z o.o./,
 2. W zamówieniu powinny znajdować się w szczególności następujące informacje:
  • rodzaj towaru, jego ilość i proponowany termin realizacji,
  • dane identyfikacyjne firmy,
  • proponowana forma płatności,
  • sposób odbioru towaru, adres dostawy towaru
  • dane kontaktowe osoby zamawiającej,
  • numer oferty Sprzedającego,
  • inne istotne informacje dla sprawnej realizacji zamówienia

 

III. SPOSÓB, WARUNKI I TERMINY DOSTAW

 1. Sprzedający na podstawie złożonych zamówień na życzenie Klienta i po analizie możliwości realizacyjnych przygotowuje potwierdzenie zamówienia dla Klienta.
 2. Brak pisemnej odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia i akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji.
 3. Zamówione towary, które w momencie wpływu zamówienia znajdują się w magazynie, zostaną dostarczone w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia pod adres wskazany przez Kupującego, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.
 4. Każdorazowo do przesyłki z towarem załączana jest faktura VAT. Na życzenie Klienta faktura może być wysłana pocztą pod wskazany adres.
 5. W przypadku odbioru własnego Sprzedający przygotowuje zamówiony towar do odbioru w uzgodnionym terminie i miejscu.
 6. Kupujący ma obowiązek sprawdzić otrzymany towar natychmiast po jego dostarczeniu , porównując z załączoną fakturą lub inną specyfikacją oraz ze złożonym zamówieniem. Kupujący zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić Sprzedającemu w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.
 7. Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez jego sprawdzenia lub niezgłoszenie zastrzeżeń bezzwłocznie po sprawdzeniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.
 9. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także spisania w momencie dostawy, w obecności kuriera, protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody. W przypadku braku takiego protokołu o uszkodzeniach, reklamacja automatycznie nie będzie uznana.
 10. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sprzedający informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.
 11. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia towarów, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.
 12. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży, jak również wprowadzanie istotnych zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane. Kupujący ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia.

 

IV. KOSZTY TRANSPORTU

 1. Za przesyłki towaru o łącznej wartości netto poniżej 1000 zł pobieramy opłatę logistyczną
 2. Za przesyłki niewymiarowe Kupujący może zostać obciążony dodatkowym kosztem transportu.

 

V. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Sprzedającego.
 2. Pierwsze 2 transakcje dokonywane są za gotówkę, przedpłatą albo za pobraniem, następnie obowiązuje 14 dniowy termin płatności, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.
 3. W przypadku niedotrzymywania terminów płatności Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację zamówień oraz odmówić zgody na płatność przelewem.

 

VI. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Dostarczony towar do czasu spłacenia przez Kupującego całej należności pozostaje własnością Sprzedającego.
 2. Jeżeli Kupujący przerabia lub łączy dostarczony towar z innymi towarami, to Sprzedający uzyskuje prawo współwłasności do nowego produktu, proporcjonalnie do udziału wartości towaru dostarczonego przez Sprzedającego do łącznej wartości wszystkich zastosowanych do budowy danego produktu towarów.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z towarem, po jego dostarczeniu Kupującemu.

VIII. GWARANCJA

 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany towaru, przy czym wybór w tym względzie należy do Sprzedającego. Sprzedający usunie bezpłatnie wady ukryte lub powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym towarze, albo wymieni towar na inny, wolny od wad.
 3. Własność wadliwego wymienionego towaru lub jego części przysługuje Sprzedającemu
 4. Sprzedający odpowiada tylko za wady towaru, które powstały mimo prawidłowego użytkowania dostarczonego towaru
 5. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia dostarczonego towaru, jeśli nastąpiły one w wyniku niewłaściwego zastosowania towaru i/lub niewłaściwego jego użytkowania, niewłaściwej jego obsługi czy niewłaściwego składowania oraz w wyniku nieprawidłowego montażu / zainstalowania/ towaru przez Kupującego bądź osoby trzecie oraz w przypadku jakiejkolwiek modyfikacji czy naprawy towaru przez Kupującego bądź osoby trzecie
 6. Gwarancja nie obejmuje wad towaru, powstałych wskutek działania czynników zewnętrznych, jak np. elektrycznych, chemicznych, na które Sprzedający nie ma wpływu
 7. Gwarancją nie są objęte towary, które choćby w jakiejś części zostały wykonane bądź złożone z materiałów dostarczonych przez Kupującego, bądź wg specyfikacji dostarczonej przez Kupującego.
 8. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
 9. Reklamacja powinna być zgłoszona przez Kupującego w formie pisemnej. Zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprzedaży, oryginał karty gwarancyjnej, numer fabryczny urządzenia, opis usterki.
 10. Zareklamowany towar należy przesłać do Sprzedającego w celu sprawdzenia i naprawienia lub dostarczenia nowego.
 11. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli wymagane będzie wykonanie specjalistycznej ekspertyzy, badań lub naprawy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysłania towaru do producenta, co może wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji.
 12. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad towaru na koszt Sprzedającego.
 13. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, wszystkie koszty z tym związane - m.in. koszty wykonania ekspertyzy - ponosi Kupujący
 14. Koszty wysyłki reklamowanego towaru od/do Kupującego, jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, pokrywa Sprzedający
 15. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego OWSiG bądź indywidualnych warunków umowy, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie płatności
 16. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady towaru z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru/ usługi. Ponadto Sprzedający nie jest odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub użytkownika towaru korzyści.

 

IX. ZWROT TOWARU NOWEGO

 1. Możliwy jest zwrot tylko nieużywanego towaru, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru przez Kupującego
 2. Zwrotowi nie podlegają towary nietypowe lub towary sprowadzone na specjalne zamówienie Kupującego
 3. Każdorazowy zwrot towaru musi być uprzednio uzgodniony i zaakceptowany przez Sprzedającego
 4. Zwrot towaru potwierdzony zostanie wystawioną przez Sprzedającego fakturą korygującą
 5. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany do OWSiG zaproponowane przez Klienta przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.
 2. Informacje podane w katalogach, folderach oraz ofertach oraz na stronie internetowej Sprzedającego nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań, a są jedynie zaproszeniem do rokowań.
 3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od Stron takie jak: pożar, strajki, powódź, embargo, ograniczenia energetyczne, zakłócenia w transporcie, itp.
 4. Wszystkich Klientów obowiązują powyższe OWSiG, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.
 5. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, nie powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień OWSiG.
 6. W przypadkach nie uregulowanych w OWSiG bądź w indywidualnych pisemnych uzgodnieniach między Stronami, mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i innych odpowiednich przepisów prawa.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby głównej Sprzedającego.